Paris

Denna sida är under uppbyggnad

Information om Sixten gemzéus stora musikstipendium hittar du på wwww.storamusikstipendiet.se

STIPENDIER UR SIXTEN GEMZÉUS STIFTELSE utdelas läsårsvis (1/7 - 30/6) Stipendierna skall främja självständiga teoretiska eller praktiska studier i första hand utom landet. Kvalificerad är den sökande som har utomordentliga personliga kvalifikationer och vars studier har stort allmänt intresse. Med stort allmänt intresse menas bl. a. utlandsstudier som beräknas tillföra Sverige kunskap av betydelse och som inte kan inhämtas genom studier och/eller forskning inom landets gränser. Stipendiet kan inte komma ifråga förrän sökande har avlagt en akademisk grundexamen. Stipendium för praktisk utbildning kräver förkunskaper på motsvarande nivå. Dock ges ej stipendium för praktik. Övre åldersgräns är ca 32 år. Stipendiesummor upp till 250 000 kronor har förekommit.

För sökande folkbokförd inom Storstockholm (undantaget Norrtälje, Södertälje och Nynäshamns kommuner) som söker stipendium ur Sixten Gemzéus stiftelse, kan styrelsen fatta beslut om att tilldela sökande stipendium ur Gålöstiftelsen, Gålöstiftelsens stipendium för högre utlandsstudier, i stället för ur Sixten Gemzéus stiftelse. Stipendiet ges dock på samma grund som ur Sixten Gemzéus stiftelse.

Observera att man för att söka stipendium ur Sixten Gemzéus stiftelse eller Gålöstiftelsens stipendium för högre utlandsstudier skall ha avlagt en akademisk grundexamen. Man skall alltså ha avlagt minst en fil.kand. motsvarande innan man kan söka. Eftersom vi får in ett stort antal ansökningar varje år, är det främst doktorander eller de som bedriver postdoktorala studier som kommer ifråga för stipendium. Självklart kan man tilldelas stipendium även för masterstudier, men då skall det vara en utbildning som dels inte finns att få på motsvarande sätt i Sverige eller att det är ovanligt att studera på en nivå som ligger över master inom det ämnesområdet.

För mer information om Sixten Gemzéus stiftelse samt Gålöstiftelsen se www.galostiftelsen.se

Vid eventuella frågor kontakta Gålöstiftelsens kansli på telefon: 08-651 41 63, alternativt via e-post: info@galostiftelsen.se